Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
A. Veri Sorumlusunun Kimliği
07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri A.Ş. (Bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ŞİRKET ’in Kanun kapsamında web sitesi ziyaretçilerine yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.
İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda ŞİRKET tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.
B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aşağıdaki durumlarda KVKK’ ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;
• İlettiğiniz mesajların değerlendirilmesi,
• Bilgi taleplerinizin karşılanması,
• Şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması,
• Satış sonrası hizmetlerin sağlanması,
• Arızalı ürünlerle ilgili taleplerinizin alınması,
• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi taleplerinizin karşılanması,
• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin bildirimlerin ve güncellemelerin tarafınıza iletilmesi,
• Ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması.
C. İşlenen Kişisel Verileriniz
Yukarıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz;
• Kimlik bilgileriniz: Ad-Soyad
• İletişim bilgileriniz: E-Posta Adresi, Telefon
• Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, kullanıcıların bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri ŞİRKET’ e iletmeleri gerekmektedir. ŞİRKET, hiçbir koşulda sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.
D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
İşlenen kişisel verileriniz yurtiçinde herhangi bir yere aktarılmamaktadır. Ancak gerekmesi halinde Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.
E. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
ŞİRKET, müşteri adaylarının verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik yollarla ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlemektedir.
Kişisel verileriniz, ”www.fgi.com.tr” adresindeki web sitemizde yer alan çeşitli formalarda karşınıza çıkan ekranlarda istenen bilgilerin tarafınızca elektronik ortamda doldurulması ve ŞİRKET bilişim sistemlerine veri girişi yapılması yoluyla toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, saklanmaktadır.
Bu bilgiler, KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
ŞİRKET tarafından toplanan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin B bendinde yer alan amaçlarla, AÇIK RIZA, veri sahibinin verisini alenileştirmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin ifası ve hakların tesis, kullanılması ve korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
F. Veri Sahibinin Hakları
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.fgi.com.tr Adresindeki “İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP FORMU” nu doldurarak, ŞİRKET ’in D100 Yanyol Caddesi No:261 54200 Erenler/SAKARYA adresine yazılı olarak veya “fgi@fgi.com.tr” elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.
Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurunuzda;
• Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport
numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
• Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna, başvuru yapılan elektronik postaya cevap verme suretiyle dönüş yapılacaktır.

Sosyal Medya

Bizleri yakından takip edebilirsiniz.